SUN PREFABRİK ÇELİK YAPI SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
GİZLİLİK VE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI POLİTİKASI

Veri sorumlusu sıfatıyla Sun Prefabrik Çelik Yapı Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi (“Şirket”) olarak, kişisel verilerinizin işlenmesi, aktarılması, muhafaza edilmesi, silinmesi, yok edilmesi, imha edilmesi, anonim hale getirilmesi ve belirtilen hususlarda aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesiyle ilgili bütün süreçlerde 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili ikincil mevzuatlarla belirlenen ilkelere ve sınırlara bağlı kalmaktayız.
İşbu Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası (“Politika”), Kanun’a ve ilgili ikincil mevzuata uygun bir şekilde düzenlenmiş olup, kişisel verisi işlenen gerçek kişilerin (“ilgili kişi”) erişimine sunulmaktadır.


 • GİZLİLİK VE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI POLİTİKASININ KAPSAM VE AMACI

İşbu Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nda, Şirket’in;


 • Kişisel verileri hangi yöntemlerle topladığı,
 • Kişisel veri işlemesinin hukuki sebepleri,
 • Kişisel verisini işlediği veri grupları (Veri Sahibi Kategorileri),
 • Hangi tür kişisel verileri işlediği (Veri Kategorileri) ve bu kategorilerde yer alan örnek kişisel veri türleri,
 • İşlediği kişisel verilerin kullanım amaçları,
 • Kişisel verilerin güvenliğini sağlamak amacıyla aldığı teknik ve idari güvenlik tedbirleri,
 • Kişisel verileri kimlere hangi amaçlarla aktarabileceği,
 • İşlediği kişisel verilerin saklama ve imha süreleri,
 • İlgili kişilerin, kişisel verileri üzerindeki hakları ve bu hakları nasıl kullanabilecekleri

detaylı şekilde anlatılmaktadır.


 • KİŞİSEL VERİLERİ TOPLAMA YÖNTEMLERİ VE HUKUKİ SEBEPLERİ

Şirket, kişisel verileri CCTV, e-posta, posta, çerezler, idari ve adli makamlardan gelen tebligatlar ve sair iletişim kanalları aracılığıyla işitsel, elektronik veya yazılı olarak, iş başvuruları esnasında internet üzerinden veya kağıt ortamında, mevzuatın gerektirdiği hallerde veri sahiplerinden bizzat toplamakta ve gerektiği yerde ilgili kişilerin açık rızalarını alarak, açık rıza alınmasının gerekmediği hallerde ise aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirerek, her halükarda ölçülülük ve veri minimizasyonu ilkelerini gözeterek işlemektedir.
Şirket tarafından kişisel veriler, ilgili kişilerin açık rızası, kanunlarda açıkça öngörülmüş olma, fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olma, sözleşmenin kurulması ve ifasıyla doğrudan ilgili olma, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olma, ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olma, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlenmesinin zorunlu olması ve veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebepleriyle işlenmektedir.
Şirket, yürütmekte olduğu faaliyetler çerçevesinde özel nitelikli kişisel verileri veri sahibinin açık rızası alınmadığı takdirde işlemeyecektir. Sağlık verileri haricindeki özel nitelikli kişisel veriler, kanunlarda öngörülen hallerde veri sahibinin açık rızası alınmaksızın işlenebilecek; sağlığa ilişkin özel nitelikli veriler ise kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla veri sahibinin açık rızası alınmadan işlenebilecektir.


 • İLGİLİ KİŞİ KATEGORİLERİ

Şirket, aşağıdaki kişi gruplarının kişisel verilerini işlemektedir.

 • Çalışan Adayı, Çalışan, Eski Çalışan,
 • Çalışan Yakını,
 • Müşteri
 • Ziyaretçi
 • İş Ortağı / Tedarikçi veya İş Ortağı / Tedarikçi Yetkilisi

 • KİŞİSEL VERİ KATEGORİLERİ VE ÖRNEK VERİ TÜRLERİ

Şirket tarafından, yukarıda belirtilen ilgili kişi gruplarının aşağıdaki tabloda belirtilen kişisel verileri işlenmektedir.No

İlgili Kişi

Veri Kategorisi

Örnek Veri Türleri

1.

Çalışan Adayı/

Kimlik Bilgisi

Ad-Soyad, T.C. Kimlik Numarası, Doğum Tarihi, Doğum Yeri, Cinsiyet, Medeni Hali

 

 

İletişim Bilgisi

Adres (ev), E-posta, Telefon / Cep Telefonu

Finansal Bilgi

Geçmiş Dönem Maaş Bilgisi

 

 

Özlük ve Meslek Bilgisi

Öğrenim Durumu, Mezuniyet Bilgisi, Geçmiş İş Deneyimi, AGİ Bilgileri, Referanslar

 

 

Özel Nitelikli Kişisel Veri

Engellilik Durumu, Sabıka Kayıtları, Sağlık Bilgileri

 

 

Diğer

Fotoğraf, CCTV, Askerlik Durumu

2.

Çalışan/ Eski Çalışan

Kimlik Bilgisi

Ad-Soyad, T.C. Kimlik Numarası, T.C. Kimlik Kartı Bilgileri (Seri No, Uyruk, Cinsiyet vb.), Doğum Tarihi, Doğum Yeri, Cinsiyet, Medeni Hali, Pasaport Numarası, Ehliyet Bilgileri

İletişim Bilgisi

Adres, E-posta, Telefon/Cep Telefonu

Finansal Bilgi

Banka Hesap Bilgileri, Maaş Bilgisi, Borç Bakiyesi, IBAN Numarası, Ödeme Bilgileri, Kredi Kartı ve Banka Kartına İlişkin Bilgiler

Çalışma Bilgisi

İş Başlama/Bitiş Tarihi ve Saatleri, Departman, Unvan, Bordro Bilgileri, İzin Durumu

Özlük ve Meslek Bilgisi

Öğrenim Durumu, Mezuniyet Bilgisi, Askerlik Durumu, Geçmiş İş Deneyimi, İş Mülakatları ve Değerlendirmeler, Referanslar, İşe Giriş/Çıkış Kayıtları, Performans Değerlendirmeleri, AGİ Bilgileri, Sigorta Bilgileri, Emeklilik Bilgisi

Hukuki İşlem ve Uyum Bilgisi

Sözleşme, İcra ve Dava Dosya Bilgileri, Vekaletname

Özel Nitelikli Kişisel Veri

Adli Sicil Kaydı, Kan Grubu, Sağlık Raporu, İmza, Engellilik Durumu, 

Yan Haklar ve Menfaatler

Prim ve İkramiye Bilgileri, Özel Sağlık Sigorta Bilgileri

Aile Bireyleri ve Yakın Bilgileri

Ad-Soyad, Yakınlık Derecesi, Okul, Doğum Tarihi, Cep Telefonu, Cinsiyet

Diğer

Fotoğraf, CCTV, Log Kayıtları, Cihaz Mac Adresi

3.

Çalışan Yakını

Kimlik Bilgisi

Ad-Soyad, T.C. Kimlik Numarası, Doğum Tarihi, Cinsiyet

Finansal Bilgi

Gelir Bilgisi

Özlük ve Meslek Bilgisi

Meslek, Eğitim Durumu

4.

Müşteri

Kimlik Bilgisi

Ad-Soyad, T.C. Kimlik Numarası

Finansal Bilgi

Kredi Kartı Bilgileri

İletişim Bilgisi

Adres (ev), E-posta, Telefon / Cep Telefonu

Hukuki İşlem ve Uyum Bilgisi

Resmi Tutanaklar

Diğer

CCTV

5.

Ziyaretçi

Kimlik Bilgisi

Ad-Soyad, T.C. Kimlik Numarası, Pasaport Numarası

İletişim Bilgisi

E-posta, Telefon/Cep Telefonu

İşlem Güvenliği Bilgisi

5651 Logları

Diğer

CCTV

6.

 

İş Ortağı / Tedarikçi veya İş Ortağı / Tedarikçi Yetkilisi

Kimlik Bilgisi

Ad-Soyad, T.C. Kimlik Numarası, T.C. Kimlik Kartı Bilgileri (Seri No, Uyruk, Cinsiyet vb.) Doğum Tarihi, Doğum Yeri, Cinsiyet, Pasaport Numarası

İletişim Bilgisi

Adres (ev/iş), E-posta, Telefon/Cep Telefonu

Finansal Bilgi

Banka Hesap Bilgileri, Finansal Hareket Bilgileri, IBAN Numarası, Ödeme Bilgileri, Teminat Mektubu Nüshaları/Fotokopileri, Vergi Numarası

Hukuki İşlem ve Uyum Bilgisi

İmza Sirküleri, İmza Beyannamesi, Faaliyet Bilgisi, Vekaletname

Diğer

CCTV


 • KİŞİSEL VERİLERİN KULLANIM AMAÇLARI

Kişisel veriler, Şirket tarafından aşağıdaki amaçlar ile kullanılmaktadır:


 • 5510 s. Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, 4857 s. İş Kanunu, 6331 s. İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği   başta olmak üzere ilgili diğer düzenlemelerde yer alan hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
 • Şirket tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi,
 • İşyeri güvenliğinin sağlanması,
 • Sipariş alınması ve talep halinde siparişin durumu hakkında müşterinin bilgilendirilmesi
 • Özel nitelikli kişisel verilerin güvenliğinin sağlanması, bu verilere yetkisiz üçüncü kişilerce erişimin ve suiistimalin önlenmesi,
 • Şirket Faaliyetlerinin Şirket Prosedürleri ve/veya İlgili Mevzuata Uygun Olarak Yürütülmesinin Temini İçin Gerekli Operasyonel Faaliyetlerinin Planlanması ve İcrası
 • İş Sürekliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Planlanması ve/veya İcrası
 • İnsan Kaynakları Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Tedarik Zinciri Yönetimi Süreçlerinin Planlanması ve İcrası
 • Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Planlanması, Denetimi ve İcrası
 • Şirketin Hukuk, Finans ve Muhasebe İşlerinin Takibi
 • İş Ortakları ve/veya Tedarikçilerle Olan İlişkilerin Yönetimi
 • Ürün ve/veya Hizmetlerin Satış Süreçlerinin Planlanması ve İcrası
 • Satış Sonrası Destek Hizmetleri Aktivitelerinin Planlanması ve/veya İcrası
 • Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Planlanması ve İcrası, Müşteri Talep ve/veya Şikayetlerinin Takibi, Müşteri Memnuniyeti Aktivitelerinin Planlanması ve/veya İcrası
 • Yetkili Kuruluşlara Kanuni Yükümlülük Gereği Bilgi Verilmesi,
 • Şirket Denetim Faaliyetlerinin Planlanması ve İcrası,
 • Şirketin, Şirket Yerleşkelerinin, Tesislerinin, Operasyonlarının, Demirbaşlarının, Kaynaklarının ve Taşınırlarının Güvenliğinin Temini

 • KAMU KURUM VE KURULUŞLARI İLE RESMİ MAKAMLAR İLE GERÇEKLEŞTİRİLEN KİŞİSEL VERİ

No

Veri Sahibi

Kişisel Veriler Kiminle ve Hangi Amaçla Paylaşılıyor?

1.

Müşteri

Adli Makamlar; Vergi denetimleri sırasında fiş, fatura, irsaliye ve tahsilat makbuzlarının Maliye Bakanlığı temsilcileri ile paylaşılması söz konusudur.

2.

Ziyaretçi / Web Sitesi Ziyaretçisi

Hukuki yükümlülükler kapsamında (suçla mücadele, devlet ve kamu güvenliğinin tehdidi ve benzeri ancak bununla sınırlı olmamak üzere Şirketin yasal veya idari olarak bildirim veya bilgi verme yükümlülüğünün mevcut olduğu durumlarda) yasal olarak bu bilgileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşılması; log kayıtlarının resmi kurumlar ile paylaşılması; kamera kayıtlarının talep edilmesi durumunda savcılık ve mahkeme gibi resmi kurumlar ile paylaşılması söz konusudur.

3.

İş, Çözüm Ortağı / Tedarikçi veya İş Ortağı / Tedarikçi Yetkilisi

Muhasebe tarafından yapılması gereken yasal bildirimlerin gerçekleştirilmesi amacıyla ilgili kamu kurumları ve noterler ile kişisel verilerin paylaşılması; Vergi denetimleri sırasında fiş, fatura ve tahsilat makbuzlarının Maliye Bakanlığı temsilcileri ile paylaşılması; mevcut ticari ilişkiden kaynaklı ödeme yükümlülüğünün yerine getirilebilmesi amacıyla finansal verilerin banka ile paylaşılması gibi süreçler söz konusudur.


 • KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILDIĞI GERÇEK/TÜZEL KİŞİLER VE AKTARIM

Şirket, kişisel verileri yalnızca işbu Politika’da belirtilen amaçlar doğrultusunda, üçüncü kişilere ve kurumlara aktarmaktadır.
Aktarıma konu olan kişisel veriler, gerekli teknik ve idari tedbirler alınarak, ilgili üçüncü kişinin sunduğu güvenli ortam ve kanallar aracılığıyla gerçekleşmektedir. Dahası aktarım yapılan üçüncü kişiler ile ek protokoller imza edilerek aktarılan kişisel veriler hukuki olarak da korunmaktadır.
Bu kapsamda aşağıda belirtildiği şekilde kişisel veri aktarımları gerçekleştirilmektedir.
Müşteri ve Çevrimiçi Müşteriye ilişkin bilgiler; Müşteriye ait faturanın yazılı ortamda hazırlanması veya e-faturasının hazırlanarak elektronik olarak gönderilmesi için fatura/e-fatura entegratörü ile fatura bilgileri paylaşılmakta; Hukuki, finansal ve operasyonel süreçlerin yürütülmesi amacıyla çalışmakta olduğumuz avukatlar ve YMM’ler dahil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler ile paylaşılmaktadır.


 • KİŞİSEL VERİLERİN GÜVENLİĞİNİ SAĞLAMAK AMACIYLA ALINAN TEKNİK VE İDARİ TEDBİRLER

Şirket, kişisel verilerinizin gizliliği, bütünlüğü ve güvenliğinin sağlanması için gerekli özeni göstermekte ve gerekli teknik ve idari tedbirleri almaktadır. Bu kapsamda, kişisel verilerin hatalı kullanımını, hukuka aykırı olarak işlenmesini, kişisel verilere yetkisiz erişimi, verilerin ifşa edilmesini, değiştirilmesini veya imha edilmesini engellemek için aşağıda belirtilen önlemleri alır.
Anti-Virüs: Şirket’in bilgi teknolojileri altyapısında bulunan tüm bilgisayar ve sunucularda periyodik olarak güncellenen anti-virüs uygulaması yüklüdür.
Firewall: Şirket sunucularını barındıran Data Center ve Felaket Kurtarma Merkezleri periyodik olarak güncellenen yazılım yüklü Firewall tarafından korunmaktadır. Yeni nesil firewalllar tüm personellerin internet bağlantılarını kontrol etmekte ve bu kontrol sırasında virüs ve benzeri tehditlere karşı koruma sağlamaktadır.
VPN: Tedarikçiler, Şirket sunucu ya da sistemlerine Firewall üzerinde tanımlı bulunan SSL-VPN aracılığı ile erişim sağlayabilmektedirler. Her bir tedarikçi için ayrı SSL-VPN tanımı yapılmış olup, yapılan tanımlama ile tedarikçi sadece kullanması gereken ya da yetkilendirmesi yapılan sistemlere erişim sağlamaktadır.
Kullanıcı Tanımlamaları ve Yetki Matrisi: Şirket çalışanlarının, Şirket sistemlerindeki yetkileri sadece iş tanımları ile gerekli olduğu ölçüde sınırlandırılmış olup, herhangi bir yetki ve görev değişikliği söz konusu olması durumunda yetkiler derhal sonlandırılmaktadır.
Bilgi güvenliği Tehdit ve Olay Yönetimi: Şirket sunucularında ve Firewallarında meydana gelen ihlaller veya tespit edilen riskler “Bilgi Güvenliği Tehdit ve Olay Yönetimi” sistemine aktarılmaktadır. Bu sistem güvenlik tehdidi oluştuğunda sorumlu personelleri uyarmakta ve ivedi bir şekilde tehdide cevap verilmesi imkânı sağlamaktadır.
Sızma Testi: Periyodik olarak Şirket sistemindeki sunuculara, bilgisayarlarına sızma testi manuel olarak tedarikçi bir firma tarafından yapılmaktadır. Bu test sonucunda oluşan güvenlik açıkları kapatılarak, ilgili güvenlik açıklarının kapatıldığına dair doğrulama testi yapılmaktadır. Ayrıca Bilgi Güvenliği Tehdit ve Olay Yönetimi sistemi tarafından da otomatik olarak sızma testi yapılmaktadır.
Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (“BYGS”): Şirket bünyesinde oluşturulan BGYS toplantılarında kontrol forumda yer alan başlıklar aylık olarak Bilgi Teknolojileri Direktörü ve CFO tarafından denetlenmektedir. Cobit standartlarında ve GV’nin denetim standartlarına uyumlu olarak oluşturulan denetim listesi periyodik olarak kontrol edilmektedir.
Çalışanlara Eğitim Verilmesi ve Farkındalığın Arttırılması: Şirket çalışanlarının çeşitli bilgi güvenliği ihlallerine karşı farkındalıklarını artırmak ve bilgi ihlali olaylarında insan faktörünün etkisini en aza indirmek için çalışanlara düzenli aralıklarla bilgi güvenliği hususunda hatırlatmalar yapılarak eğitimler verilmektedir. Şirket sistem kullanıcılarının farkındalığını artırmak için düzenli olarak kullanıcılara gönderilmektedir. Çıkan sonuçlara göre kullanıcılara gerekirse tekrar hatırlatma ve uyarı yapılmaktadır.
Temiz Masa Prensibi: Şirket çalışanları, şirket iç kuralları uyarınca temiz masa prensibine uymakla yükümlüdür.
Diğer: Şirket web sitemizde kişisel verilerin alındığı tüm alanlar SSL ile korunmaktadır.
Fiziki Güvenlik: Kağıt ortamındaki kişisel verilerin mutlaka kilitli dolaplarda muhafaza edilmesini ve sadece yetkili kişiler tarafından erişilmesini sağlamaktayız.
Çerezler: Hizmet alınan üçüncü taraflara ait çerezler aracılığıyla işlenen kişisel veriler, üyelik sona erdiği takdirde üçüncü taraflara ait sistemlerden silinir.
İhlal Bildirimi: Şirket tarafından gerekli teknik ve idari bilgi güvenliği tedbirlerinin alınmasına rağmen, Şirket tarafından işletilen online platformlara veya Şirket sistemine yapılan saldırılar sonucunda kişisel verilerin zarar görmesi veya yetkisiz üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, Şirket bu durumu derhal sizlere ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bildirir ve ihlalin sonuçlarını en aza indirmek için gerekli önlemleri alır.


 • KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMA SÜRELERİ VE İMHA KOŞULLARI

Şirket, işlediği kişisel verileri ilgili mevzuatta öngörülen veya işleme amacının gerektirdiği süreler boyunca Kanun ile uyumlu olarak muhafaza eder. Bu süreler aşağıdaki tabloda belirtilmiştir:Kişisel Veri Türü

Saklama Süresi

Hukuki Dayanağı

Müşterilere İlişkin Kişisel Veriler

Hukuki ilişkinin sona ermesinden itibaren 10 yıl;

6102 Sayılı Kanun, 6098 Sayılı Kanun, 213 Sayılı Kanun, 6502 Sayılı Kanun,

İş Çözüm Ortağı / Tedarikçilere veya İş Ortağı / Tedarikçi Yetkililerine İlişkin Kişisel Veriler

Hukuki ilişkinin sona ermesinden itibaren 10 yıl

6102 Sayılı Kanun, 6098 Sayılı Kanun ve 213 Sayılı Kanun

İş Başvurusu Sırasında Alınan CV ve Özlük Bilgileri

İş başvurusunun yapıldığı tarihten itibaren 2 yıl

Geçmişte Başvuran Adaylar ile Yeni Pozisyonlar Hakkında İletişime Geçilmesi

Personele Ait Kişisel Veriler (Kimlik, İletişim, Özlük Bilgileri, Hukuki İşlem Verileri, Mesleki Deneyim, Görsel ve İşitsel Kayıtlar, Fiziksel Mekân Güvenliği)

Özlük Bilgileri personelin yaşamı boyunca, diğer veriler hukuki ilişkinin sona ermesinden itibaren 10 yıl,

4857 Sayılı Kanun, 6698 s. Kanun, Şirket’in meşru menfaatleri

Personele Ait Özel Nitelikli Kişisel Veriler (Ceza Mahkumiyeti ve Sağlık Verileri)

Sağlık Verileri 15 yıl, Ceza Mahkumiyeti hukuki ilişkinin sona ermesinden itibaren 10 yıl

6331 Sayılı Kanun,  İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği, Şirket’in meşru menfaatleri

Ziyaretçilere İlişkin Kişisel Veriler (Kamera Kayıtları)

3 ay

İlgili Mevzuat Gereği ve Fiziki Güvenliğin Sağlanması

Çevrimiçi Ziyaretçilere İlişkin Kişisel Veriler

2 yıl

5651 Sayılı Kanun

Muhasebe ve Finansal İşlemlere İlişkin Tüm Kayıtlar

10 yıl

4857 Sayılı Kanun, 6098 Sayılı Kanun


Şirket, iş süreçleri kapsamında fiziki, elektronik, web sitesi, e-posta gibi kanallardan toplayarak işlediği kişisel verileri, Kanun’un 7. ve 17. maddeleri ve Türk Ceza Kanunu Madde 138 uyarınca, ilgili kanunların veya ikincil mevzuatın öngördüğü süreler ve/veya işleme amacının gerekli kıldığı süreler boyunca saklamaktadır. Bu sürelerin sona ermesi durumunda ise Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik hükümleri ve Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Rehberi uyarınca silmekte, yok etmekte veya anonim hale getirmektedir. Şirket tarafından periyodik imha süresi 6 ay olarak belirlenmiştir.
Şirket tarafından kişisel verilerin silinmesi, kişisel verilerin ilgili kullanıcılar için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemini; kişisel verilerin yok edilmesi, kişisel verilerin hiç kimse tarafından hiçbir şekilde erişilemez, geri getirilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemini ifade etmektedir. Kişisel verilerin anonim hale getirilmesi ise, bu verilerin başka verilerle eşleştirilse dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesini ifade etmektedir.
Şirket, Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik uyarınca hazırladığı Kişisel Verilerin Saklanması ve İmhası Politikası kapsamında silme, yok etme ve anonim hale getirmeye ilişkin yöntemleri ve aldığı teknik ve idari tedbirleri ayrıntılı olarak açıklamaktadır. Kişisel Verilerin Saklanması ve İmhası Politikası’na [*link yerleştiriniz*] internet adresi üzerinden erişebilirsiniz.


 • VERİ SAHİPLERİNİN HAKLARI VE BU HAKLARI NASIL KULLANABİLECEKLERİ

Kişisel veri sahibi ilgili kişiler, Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıda sayılan haklara sahiptir:


 • Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kişisel verilerinin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu durumun kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen kişisel verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Kişisel verileriniz üzerindeki haklarınızı kullanmak amacıyla; [www.sunprefabrik.com.tr] internet sitesinden erişebileceğiniz “Başvuru Formu”nu doldurup;


 • Hacıyusufmescit Mah. Alay Çavuşu Sk. No:1/1 Karatay/KONYA adresine bizzat getirebilir,
 • Belirtilen adrese, ıslak imzalı olarak noter kanalıyla gönderebilir,
 • sunprefabrik@hs01.kep.tr adresine güvenli elektronik ya da mobil imzalı olarak, kayıtlı elektronik posta adresi veya sistemimizde kayıtlı elektronik e-posta adresiniz aracılığıyla iletebilirsiniz.

incele + incele +

NEDEN
SUN PREFABRİK?

4 MEVSİM
KULLANIŞLI

SATIŞ SONRASI
TAM DESTEK

1.SINIF
MALZEME

PROFESYONEL
MİMARİ EKİP

REFERANSLARIMIZ