KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN
AYDINLATMA METNİ


Değerli Ziyaretçimiz;

Veri sorumlusu sıfatıyla Sun Prefabrik Çelik Yapı Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi veya “Şirket” olarak, kişisel verilerinizin işlenmesi, aktarılması, muhafaza edilmesi, silinmesi, yok edilmesi, imha edilmesi, anonim hale getirilmesi ve belirtilen hususlarda aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesiyle ilgili bütün süreçlerde 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili ikincil mevzuatlarla belirlenen ilkelere ve sınırlara bağlı kalmaktayız.
Kişisel verileriniz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca veri sorumlusu olarak Sun Prefabrik Çelik Yapı Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi veya “Şirket” tarafından aşağıda açıklanan şekilde işlenebilecektir.


1-Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri ve Hukuki Sebepleri


Şirketimiz tarafından kişisel verileriniz şirketimiz bünyesindeki bina ve eklentilerini ziyaret etmeniz, şirketimizden mal/hizmet almanız, https://www.sunprefabrik.com.tr/  internet sitesini (“Site”) ziyaret etmeniz telefon, e-posta, posta ve sair  iletişim araçları üzerinden şirketimiz ile iletişime geçmeniz halinde doğrudan tarafınızın sözlü veya yazılı olarak verdiğiniz bilgilerden; web sitesi kayıtlarından, çağrı merkezi kayıtlarından, CCTV sistemlerinden (güvenlik kameraları vasıtasıyla elde edilen kayıtlardan), çerezler üzerinden, idari ve adli makamlardan gelen tebligatlar üzerinden ve sair iletişim kanalları aracılığıyla işitsel, elektronik veya yazılı olarak toplanmakta ve gerektiği yerde ilgili kişilerin açık rızaları alınarak, açık rıza alınmasının gerekmediği hallerde ise aydınlatma yükümlülüğü yerine getirilerek ölçülülük ve veri minimizasyonu ilkeleri gözetilerek işlenmektedir.

Kişisel verileriniz,  


 • İlgili kişilerin açık rızası
 • Kanunlarda açıkça öngörülmüş olma
 • Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olma
 • Sözleşmenin kurulması ve ifasıyla doğrudan ilgili olma
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olma
 •  İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olma
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlenmesinin zorunlu olması
 • Veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

hukuki sebeplerine dayalı olarak işlemektedir.


 

2-Veri Kategorileri ve Veri Türleri


Kimlik                        

Ad –Soyad, T.C. Kimlik Numarası, Türk Vatandaşı Olmayanlar İçin Pasaport Numarası veya Geçici Kimlik Numarası, T.C. Kimlik Kartı Bilgileri (Seri No., Uyruk, Cinsiyet vb), Doğum Yeri ve Tarihi, Medeni Hal

İletişim           

Telefon numarası, E posta adresi, Adres (Ev, İş)

Finansal Bilgi

Banka/kredi kartı bilgileri, Finansal Hareket Bilgileri, IBAN Numarası, Ödeme Bilgileri

Fiziksel Mekan Güvenliği

CCTV (Güvenlik kamerası) kayıtları

İşlem Güvenliği           

IP Adresiniz, Tarayıcı Bilgileriniz, İnternet Sitesi Giriş-Çıkış Bilgileriniz, 5651 Sayılı Kanun Uyarınca Tutulan Log Kayıtlarınız, Call Center Kayıtları

Diğer

Araç Plakası3-Kişisel Verileri İşleme Amaçları


Kişisel verileriniz;

 • Şirket tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi,
 • İşyeri güvenliğinin sağlanması,
 • Şirket Faaliyetlerinin Şirket Prosedürleri ve/veya İlgili Mevzuata Uygun Olarak Yürütülmesinin Temini İçin Gerekli Operasyonel Faaliyetlerinin Planlanması ve İcrası
 • İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Planlanması ve/veya İcrası
 •  Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Planlanması, Denetimi ve İcrası
 • Şirketin Hukuk, Finans ve Muhasebe İşlerinin Takibi
 • İş Ortakları ve/veya Tedarikçilerle Olan İlişkilerin Yönetimi
 • Ürün ve/veya Hizmetlerin Satış Süreçlerinin Planlanması ve İcrası
 • Satış Sonrası Destek Hizmetleri Aktivitelerinin Planlanması ve/veya İcrası
 • Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Planlanması ve İcrası, Müşteri Talep ve/veya Şikayetlerinin Takibi, Müşteri Memnuniyeti Aktivitelerinin Planlanması ve/veya İcrası
 • Yetkili Kuruluşlara Kanuni Yükümlülük Gereği Bilgi Verilmesi,
 •  Şirketin, Şirket Yerleşkelerinin, Tesislerinin, Operasyonlarının, Demirbaşlarının, Kaynaklarının ve Taşınırlarının Güvenliğinin Temini
 • Ziyaretçi ve Refakatçi Kayıtlarının Oluşturulması
 • Bilgi teknolojileri alt yapısının oluşturulması ve yönetilmesi amaçlarıyla işlenmektedir.


4-Kişisel Verilerin Aktarım Amaçları ve Aktarılan Kişiler


Kişisel verileriniz, her türlü kişisel haklarınız gözetilerek, hukuka uygun bir biçimde “bilme gereği” ve “kullanma gereği” ilkeleri gözetilerek ve gerekli veri minimizasyonunu sağlanarak; yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda ve bu amaçların yerine getirilmesi ile sınırlı olarak kamu kurum ve kuruluşlarıyla ve özel hukuk tüzel kişileri ile paylaşılabilmektedir. Bu minvalde;


 • Ziyaretçi olarak şirketimizi yahut sitemizi ziyaret etmeniz halinde; hukuki yükümlülükler kapsamında (suçla mücadele, devlet ve kamu güvenliğinin tehdidi ve benzeri ancak bununla sınırlı olmamak üzere Şirketin yasal veya idari olarak bildirim veya bilgi verme yükümlülüğünün mevcut olduğu durumlarda) yasal olarak bu bilgileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşılması; log kayıtlarının resmî kurumlar ile paylaşılması; kamera kayıtlarının talep edilmesi durumunda savcılık ve mahkeme gibi resmi kurumlar ile
 • Mağaza ve eklentilerinin güvenliğinin sağlanması amacıyla kamera kayıtları gibi verilerin güvenlik şirketi ve teknik altyapıyı kuran veya işleten hizmet sağlayıcıyla,
 • Müşteriye ait faturanın yazılı ortamda hazırlanması veya e-faturasının hazırlanarak elektronik olarak gönderilmesi için fatura bilgileriz fatura/e-fatura entegratörü ile
 • Hukuki, finansal ve operasyonel süreçlerin yürütülmesi amacıyla çalışmakta olduğumuz avukatlar ve YMM’ler dahil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü ile
 • Satın alınan ürünün adına teslim edileceği kişi bilgisinin kargo şirketi ile paylaşılması;
 • Fiziki ve elektronik verilerin saklanması amacıyla altyapı sağlayıcılarıyla,
 • Yetkili idari ve denetleme kurullarıyla ve/veya diğer yetkili denetleyici kurum ve kuruluşlarla,
 • Hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuatı gereği talep halinde idari makamlar, adli makamlar veya ilgili kolluk kuvvetleriyle işbu aydınlatma metninde belirtilen amaçlarla sınırlı olarak aktarılabilecek, yurt içinde veya yurt dışında işlenebilecektir.

5-İlgili Kişi Olarak Haklarınız


Kişisel verisi işlenen kişi olarak, Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki haklarınızı (kişisel veri işlemeyi öğrenme, işlemeyle ilgili bilgi talep etme, işlemenin amacını ve bunların amaca uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, aktarım yapılan kişileri bilme, eksik veya yanlış işlemelerin düzeltilmesini isteme, silme veya yok edilmesini isteme, otomatik tüm işlemlerin üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, analize itiraz etme, zararın giderilmesini talep etme) Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe göre kullanmak için kvkk@sunprefabrik.com   ile iletişime geçebilir veya (..) adresinde yer alan formu kullanabilirsiniz.
Kişisel verileriniz üzerindeki haklarınızı kullanmak amacıyla hazırladığınız başvurunuzu;


 • “Hacı Yusuf Mescit Mah. Alayçavuşu Sk. No:1 Karatay/KONYA ” adresine bizzat getirebilir,
 • Belirtilen adrese, ıslak imzalı olarak noter kanalıyla gönderebilir,
 • sunprefabrik@hs01.kep.tr adresine güvenli elektronik ya da mobil imzalı olarak, kayıtlı elektronik posta adresi veya sistemimizde kayıtlı elektronik e-posta adresiniz aracılığıyla iletebilirsiniz.
 • İlgili talebin Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de yer alan şartlara uygun olması gerektiğini hatırlatmak isteriz.

Sun Prefabrik Çelik Yapı Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi


incele + incele +

NEDEN
SUN PREFABRİK?

4 MEVSİM
KULLANIŞLI

SATIŞ SONRASI
TAM DESTEK

1.SINIF
MALZEME

PROFESYONEL
MİMARİ EKİP

REFERANSLARIMIZ